ร่วมงานกับเรา

              ทาง บริษัทสมาร์ท ไอดี กรุ๊ป ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจกับบริษัทฯที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยขยัน,ล่วงเวลา ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน,เลื่อนขั้นประจำปี
ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสังคม เงินสนับสนุนด้านการไปอบรมและพัฒนาส่วนบุคคล และการสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ / 8.30น. - 17.30น. (ฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่ง ทำงานวันเสาร์ครึ่งวัน)
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี AP & AR

ด่วน!!

เจ้าหน้าที่บัญชี AP 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

1.ทำบัญชีเจ้าหนี้ประสานงานฝ่ายต่างๆ

2.บันทึกบัญชีด้านการเงิน, ตั้งหนี้, จ่ายชำระหนี้

3.จัดทำสรุป ภ.ง.ด.3 53

 

เจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 อัตรา

1.จัดทำ Invoice

2.ติดตามหนี้ เช่นการวางบิล, การติดตาม เก็บเงินเมื่อครบกำหนด

3.จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน

4.จัดเตรียมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้า

 

อัตรา

หลายอัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,947882.html 

Online Marketing

ด่วน!!
 
รายละเอียดของงาน

1.ทำการตลาดออนไลน์ บนเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

2.อัพเดตสินค้าใหม่ขึ้นเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

3.วางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องอัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,890043.html

เลขานุการบริษัท

ด่วน!!

รายละเอียดของงาน


1.ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2.ให้คำแนะนำถึงแนวปฎิบัติกับคณะกรรมการชุดย่อย
3.ดูแลรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของคระกรรมการ เป็นต้น
4.ให้บริษัทสามารถปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย แนวปฎิบัติ รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านตลาดหุ้นได้อย่างถูกต้อง
5.จัดทำสรุปเรื่องที่อยูภายใต้อำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
6.ดูแลให้มีการจัดทำประกันความรับผิดจากปารปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7.ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
8.จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการเข้าใหม่
9.ดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของธุรกิจของบริษัท
10.ดูแลให้คณะกรรมการคำนึงถึงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
11.ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนิการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและบริษัทแก่ผุ้ถือหุ้นและนักลงทุน
12.ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการควรสอดส่งดูแลอัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,874935.html

หัวหน้าฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ด่วน!!

 รายละเอียดของงาน

1.ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี
2.บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ งานสรรหา-คัดเลือกบุคลากร ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดและได้พนักงานที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมต่อบริษัทฯ โดยให้ข้อมูลการรับสมัครงานตรงกลุ่มเป้าหมายและคิด วิเคราะห์เพื่อให้งานสรรหา-คัดเลือก ทันต่อความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัท 
3.ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการให้ใบบรรยายลักษณะงาน (JD) รวมถึงด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาเครี่องมือหรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทุนมนุษย์ ให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบงานว่าจ้างทั้งกระบวนการ เช่น เจรจาเรื่องผลตอบแทน , นัดตรวจสุขภาพ , ทำสัญญาจ้างพนักงาน , ประสานงานหรือจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน , เสนอเซ็นและจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน , บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Time Attendance,Payroll และOrientation พนักงานใหม่
5.บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เช่น การแจ้งเข้า-ออก หรือเคลมกรณีต่างๆ งานประกันสังคม, ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ, จัดทำประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเตือนและควบคุม ติดตาม พูดคุยหรือบังคับใช้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
6.ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานบริหารค่าตอบแทน ระบบTime Attendance,OT และควบคุม ติดตามจัดทำเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และตรงตามนโยบายบริษัทฯ และการดูแลการประเมินผลทดลองงาน 30–120 วัน
7.นำเสนอ รายงานปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหาร เพื่อร่วมกัน พัฒนาหรือกำหนดแนวทางการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
8.ผลักดันบุคลากรภายในองค์กรให้มีการพัฒนาอยู่เสมออัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,801724.html

MARKETING MANAGER

ด่วน!! 

รายละเอียดของงาน


1.ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.ดูแลแคมเปญการตลาดของ บริษัท ฯ ทั้งภายในและภายนอกและมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อความทางการตลาดชองแบรนด์และองค์กร 
3.พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในการที่จะผลักดันสินค้าและบริการ ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ (social media, blogger, viral clip, facebook, twitter, linkedin และอื่นๆ )
4.พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในการที่จะผลักดันสินค้าและบริการ ช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์ ( E-mail, จัดนิทรรศการ, จัดงานแสดงสินค้าการค้า, จัดทำจดหมายข่าว และอื่นๆ )
5.จัดกิจกรรมทางการตลาดและสื่อสารการตลาดร่วมกับคู่ค้า
6.ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


อัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,780358.html

CREATIVE

ด่วน!!

รายละเอียดของงาน

1.ออกแบบ Product/Packaging (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์,ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์,ปลั๊กไฟ,Game Device)
2.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา Display ของบริษัท
3.ประสานงาน การออกแบบต่างๆและงานที่เกี่ยวข้องอัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 


https://www.jobthai.com/job/0,416057.html

Account Executive (ในประเทศ/ต่างประเทศ) 

ด่วน!!

รายละเอียดของงาน

Account Executive ต่างประเทศ 1 อัตรา
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกัน 
2.มุ่งสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์การขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม ตามเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯได้กำหนดไว้
3.บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เรื่องยอดขาย ภายใต้เป้าหมายการขาย และช่องทาง ที่บริษัทฯมอบหมายให้ได้ ตามเกณฑ์ และนโยบายที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ 
4.สำรวจตลาดบริษัทฯคู่แข่ง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ราคาขาย ต้นทุนหรือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.ให้คำแนะนำข้อมูลด้านเทคนิคให้กับลูกค้า 
6.ติดต่อขายสินค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าในทวีปเอเชีย เช่น พม่า เวียดนาม เป็นต้น

Account Executive ในประเทศ 2 อัตรา
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
2.เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
3.บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุวัถตุประสงค์เรื่องยอดขายภายใต้เป้าหมายการขายและช่องทางที่บริษัทฯมอบหมายให้ได้ตามเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
4.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคให้กันลูกค้า
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอัตรา

2 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

https://www.jobthai.com/job/0,890043.html

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์(PC) ชั่วคราวและประจำ

ด่วน!!

รายละเอียดของงาน

1.ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามลูกค้า เกี่ยวกับตัวสินค้า อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, Computer - Mobile Phone Accessories เช่น Mouse, Keyboard, Speaker Phone, Power Bank, สายชาร์จ, หูฟัง, ปลั๊กไฟ เป็นต้น
2.บันทึกรายงานการขายประจำวัน เช่น ประเภทสินค้า , จำนวน , ราคาขาย
3.ตรวจนับสต๊อกสินค้าเพื่อความถูกต้องครบถ้วนตรงตามสต๊อก
4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอัตรา

1 อัตรา

สนใจ อ่านรายละเอียด ที่นี่ 


https://www.jobthai.com/job/0,774764.html

Powered by MakeWebEasy.com